#98 | 68
* rizzAWAYYY is now known as rizzo <rizzo> ri <Metal_Head> cochet <rizzo> ro <Metal_Head> tkohl <rizzo> ru <Metal_Head> dimentär <rizzo> ra <Metal_Head> benschwarze nacht <rizzo> rü <Metal_Head> stige gesellschaft <rizzo> rä <Metal_Head> teversammlung <rizzo> rö <Metal_Head> mer <rizzo> re... <Leon> visionsverhandlung <Metal_Head> chtsanwaltsgehilfe <rizzo> ich hatte jetzt eigentlich nur ein ganz standard metalheadmäßiges "wb rizzo" erwartet... :/